Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053245 18.05.2016 г.  Община Мездра Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на жилищни и общински сгради в град Мездра, включени в Списъка с обекти по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053244 18.05.2016 г.  Община Габрово Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053243 18.05.2016 г.  Стационарна комуникационна и информационна система /СКИС/ - /Военно формирование 38040/ Обществената поръчка е с предмет доставка на „Готов за използване бетон и изделия от бетон”. 31.05.2016 г.  16:00 ч.
9053242 18.05.2016 г.  Община Маджарово Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните заведения в община маджарово:ЦДГ „Л.Димитрова”, „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария” и ученически стол гр.Маджарово” 26.05.2016 г.  16:00 ч.
9053241 18.05.2016 г.  Топлофикация - Русе ЕАД Изграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект 06.06.2016 г.  16:00 ч.
9053240 18.05.2016 г.  Национален център по трансфузионна хематология/НЦТХ/ към МЗ - /Старо наименование - Национален център по хематология и трансфузиология /НЦХТ/ - София/ Периодични доставки на буфери, етилови алкохоли, сухи и течни хранителни среди за микробиологична диагностика, химикали и други консумативи за лабораторна употреба групирани по 13 (тринадесет ) обособени позиции за нуждите на НЦТХ за период от една година от сключване на договор. 31.05.2016 г.  16:00 ч.
9053239 18.05.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Никола Василев" - Кюстендил Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни. 30.05.2016 г.  15:30 ч.
9053238 18.05.2016 г.  Министерство на транспорта и съобщенията/МТС/ Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на изпълняваните, строително – монтажни работи на строеж: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. ”Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”. 31.05.2016 г.  17:30 ч.
9053237 18.05.2016 г.  Община Гълъбово „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ ЗА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО АПРИЛОВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”, съгласно Техническото задание, неразделна част към документацията за участие 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053236 18.05.2016 г.  Военномедицинска академия /ВМА/ Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури. 30.05.2016 г.  15:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4303 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)