Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053286 20.05.2016 г.  Община Тетевен „Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен“. 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053285 20.05.2016 г.  Чистота - Искър ЕООД "Доставка на двустранно каширан дренажен геокомпозит" 27.05.2016 г.  16:30 ч.
9053284 20.05.2016 г.  Община Враца „Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на обекти в гр. Враца във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в десет обособени позиции: Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ж.к.Младост, бл.1 Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ж.к.Сениче, бл.74 Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, бул.Втори юни №70 Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ж.к.Сениче, бл.54 Обособена позиция 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ул.Братя Миладинови, бл.10 Обособена позиция 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ж.к.Дъбника, бл.36 Обособена позиция 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ж.к.Дъбника, бл.144 Обособена позиция 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ул.Мито Орозов №45 Обособена позиция 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, ул.Вежен №7, бл.Чавдар 7 Обособена позиция 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Враца, бул.Васил Кънчов №2А 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053283 20.05.2016 г.  Община Брусарци " Доставка на евро дизел и бензин А 95 за нуждите на Община Брусарци”, по обособени позиции: ОП № 1 “Доставка на Евро Дизел” и ОП № 2 ”Доставка на Бензин А 95” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053282 20.05.2016 г.  Община Велико Търново „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053281 20.05.2016 г.  Община Белослав „Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи за кандидатстване на Община Белослав с проектни предложения по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)” 27.05.2016 г.  16:30 ч.
9053280 20.05.2016 г.  Община Долна Митрополия Предмет на поръчката: Ремонт „Общински център за извънучилищни дейности“ в с.Байкал Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи за ремонт на сградата, в която е разположен Общинския център за извънучилищни дейности . Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обява 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053279 20.05.2016 г.  Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Доставка на автомобилни гуми (зимни и летни) за служебните автомобили на Народното събрание 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053278 20.05.2016 г.  Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Изработване и съгласуване на окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток” до п/ст „Бургас". 27.05.2016 г.  17:00 ч.
9053277 20.05.2016 г.  Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Изработване и съгласуване на окончателен подробен устройствен план (парцеларен план) за нова ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив” до п/ст „Марица изток". 27.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4299 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)