Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053276 20.05.2016 г.  Община Минерални бани „Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на територията на община Минерални бани”, включваща следните обекти: 1. Ремонт на кметство и читалище в с. Боян Ботево 2. Ремонт на кметство и читалище в с. Брястово 3. Ремонт на кметство в с. Татарево 4. Ремонт на кметство и киносалон в с. Сърница 5. Ремонт на ритуална зала в с. Спахиево 6. Ремонт на кметство в с. Спахиево 7. Ремонт на кметство в с. Сусам 8. Направа на обществен санитарен възел в с. Караманци 9. Направа на обществен санитарен възел в с. Сърница 10. Ремонт на ограда, площадка и алеи пред кметство в с. Караманци Кратко описание на поръчката – в предметния обхват на настоящото възлагане се включват дейности по извършване на ремонтни работи на сгради с обслужващи функции, както и на прилежащите им пространства, намиращи се на територията на общината. Предвижда се и изграждане на два обществени санитарни възела. 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053275 20.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана “Доставка на алуминиев оксихлорид /течен технически коагулант/”, предназначен за пречистване на питейни води с основно съдържание на AL2 O3 от 13 до 15 %. 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053274 20.05.2016 г.  Община Горна Оряховица Обособена позиция № 1: Доставка на служебно облекло за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет; Обособена позиция № 2: Доставка на работно облекло за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет; Обособена позиция № 3: Доставка на обувки за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет; Обособена позиция № 4: Доставка на предпазно облекло за нуждите на Община Горна Оряховица. Към настоящите указания на обществената поръчка, неразделна част е Техническа спецификация за всяка обособена позиция, предмет на доставката. 01.06.2016 г.  17:00 ч.
9053273 20.05.2016 г.  Топлофикация - Русе ЕАД Наемане на механизация с оператор за изпълнение на земни работи по проект 06.06.2016 г.  16:00 ч.
9053272 20.05.2016 г.  Община Момчилград „Дейности по идентифициране и насочване на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст“ във връзка с изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.002-0123-С01 от 30.03. 2016 г. по проект „Активиране и осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст в община Момчилград“ 27.05.2016 г.  15:00 ч.
9053271 20.05.2016 г.  "Столичен електротранспорт" ЕАД - София “Доставка на минерална вода в разфасовка от 1.5л.” За централно управление склада на “Столичен електротранспорт” ЕАД, намиращ се на адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 193 количество до 35 000,00 бр. (тридесет и пет хиляди броя) бутилки. Останалото количество до 10 000 броя (десет хиляди броя) бутилки се доставя до поделение “Трансенерго и РП” намиращо се в гр. София 1202, ул. “Козлодуй” №16. Възложителят има право да поръча допълнително до 15 000 (петнадесет хиляди) бутилки. 27.05.2016 г.  16:00 ч.
9053270 20.05.2016 г.  Община Балчик Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на изложбена зала за изпълнение на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D“ ("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D") по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, с регистрационен номер 15.2.1.065“ 03.06.2016 г.  16:00 ч.
9053269 20.05.2016 г.  Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Обществената поръчка се провежда с цел да се отговори на необходимостта от бързо и качествено предоставяне на копирни услуги, при реализация на ежедневните действия на администрацията на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Специфичните цели на тази обществена поръчка са както следва: Да осигури текущи и качествени услуги по разпечатване, размножаване, окомплектоване, сканиране, плотиране, подвързване, рязане и сгъване на документация на МРРБ. Да обезпечи технически всички нужди на МРРБ по разпечатване, размножаване, окомплектоване и подвързване на официална и работна документация. 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053268 20.05.2016 г.  Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Сключвне на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и застраховка “Каско“ за автомобилите на НЗОК“ 27.05.2016 г.  17:00 ч.
9053267 20.05.2016 г.  Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Предмет на настоящата поръчка е годишна техническа поддръжка на Oracle Standart Edition One ASFU PL. 02.06.2016 г.  16:45 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4300 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)