Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053296 25.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Монтаж на дренажен тръбопровод, разделящ дренажите на колектор 630 от колектор 273 по тръбна естакада и подаването им към 5(6)RQ45W01 14.06.2016 г.  16:00 ч.
9053295 25.05.2016 г.  Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Предметът на поръчката е: "Извършване на хамалски услуги между, и в административни сгради на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67 и бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22". 15.06.2016 г.  17:00 ч.
9053294 25.05.2016 г.  Българска академия на науките /БАН/ Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на Българска академия на науките. 03.06.2016 г.  17:30 ч.
9053293 25.05.2016 г.  Басейнова дирекция за управление на водите - Западнобеломорски район - център Благоевград "Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище на минерална вода "Сандански", гр. Сандански - изключителна държаван собственост" 09.06.2016 г.  17:30 ч.
9053292 25.05.2016 г.  Институт по молекулярна биология към Българска академия на науките /БАН/ "Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали за нуждите на ИМБ - БАН в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Пластмасови консумативи"; Обособена позиция № 2: "Консумативи за клетъчно култивиране"; Обособена позиция № 3: "Консумативи за молекулярна биология"; Обособена позиция № 4: "Общолабораторни реактиви". 03.06.2016 г.  17:00 ч.
9053291 25.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Доставка и монтаж на метални шкафове и стелажи 10.06.2016 г.  16:00 ч.
9053290 25.05.2016 г.  Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - Севлиево "ПЕРИОДИНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ СЕВЛИЕВО "по обособени позиции: 1.месо и месни продукти; 2.зеленчукови и плодови консерви; 3.други хранителни продукти; 03.06.2016 г.  14:00 ч.
9053289 25.05.2016 г.  Балнеологичен център - Камена ЕАД - Велинград "Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на БЛЦ "Камена" ЕАД Велинград за срок от три години". 01.06.2016 г.  16:00 ч.
9053288 25.05.2016 г.  Топлофикация - Плевен ЕАД Определяне на изпълнител за сключване на застраховка „Авария на машини“ в „Топлофикация – Плевен“ ЕАД по Техническо задание. 30.05.2016 г.  16:00 ч.
9053287 20.05.2016 г.  Община Ботевград „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ, ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16М10Р002-2.001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020” 27.05.2016 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4298 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)