Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053338 27.05.2016 г.  139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София Доставка на газьол за отопление за нуждите на 139 ОУ Захарий Круша - Район Лозенец - Столична Община 03.06.2016 г.  16:00 ч.
9053337 27.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация/ВИК/ - в ликвидация ЕООД - гр. Пазарджик Доставка на концентриран воден разтвор на белина (натриев хипохлорит). 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053336 26.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Услуги по ремонт и извънгаранционна поддържка на бяла и черна техника, собственост на Възложителя 03.06.2016 г.  17:00 ч.
9053335 26.05.2016 г.  Община Аврен, област Варна „СМР по проект „Красива България” на обект: Ремонт на здравен дом – с. Аврен“ с адрес: с. Аврен, ул. „Йордан Ноев“ № 36, УПИ VIII-276, кв. 37 по плана на с. Аврен в изпълнение на подписано Споразумение № РД09-13 от 10.03.2016 г. по Проект „Красива България” (ПКБ) между Министерство на труда и социалната политика и Община Аврен. 10.06.2016 г.  16:00 ч.
9053334 26.05.2016 г.  Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново Изграждане на слънчева топлинна инсталация на блок № 22, факултет Артилерия ПВО и КИС, гр. Шумен. 13.06.2016 г.  12:00 ч.
9053333 26.05.2016 г.  Община Велико Търново „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2016/2017 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „ВТ-КОМС-Издателство "Слово-Крусев и сие" СД; Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД; Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София” АД; Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства” ЕООД; 02.06.2016 г.  17:00 ч.
9053332 26.05.2016 г.  Топлофикация - Сливен ЕАД Изработка на отливки- брони за барабанно топкова мелница. Изработка на обиколен предпазител - 320бр, челен предпазител малък – 50 бр.и челен предпазител голям – 30бр за мелници на ЕК. 31.05.2016 г.  16:30 ч.
9053330 26.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елена към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДГС Елена, град Елена, при СЦДП ДП град габрово, с обща прогнозна стойност до 1250.00 лева без ДДС 02.06.2016 г.  16:30 ч.
9053329 26.05.2016 г.  Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции”: Позиция 1 – Застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност” Позиция 3 - Застраховка „Автокаско” на МПС, „Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и "Злополука на местата в МПС"– възложена по индивидуалната й стойност съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП Позиция 4 – Застраховка „Плавателни съдове” и "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове", "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“ Позиция 5 – Групова застраховка „Злополука” за персонала на предприятието“ 06.06.2016 г.  17:30 ч.
9053328 26.05.2016 г.  Тролейбусен транспорт ЕООД - гр. Хасково Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково. 07.06.2016 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4294 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)