Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053316 26.05.2016 г.  Столична община - Район "Младост" “Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост”, разделена на три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на камион“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053315 26.05.2016 г.  Общинско предприятие "Градини и паркове" , гр. Пловдив Доставка на специализирана косачна,резачна техника и балировачка, за нуждите на ОП Градини и паркове по три обособени позиции- Обособена позиция1- Ръчна градинска, резачна техника, Обособена позиция 2 Градинска косачна техника, Обособена позиция 3 Балировачка/ сламопреса/ 02.06.2016 г.  17:00 ч.
9053314 26.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана "Доставка на аварийни скоби" за ремонт на пукнатини, отвори и цялостно счупване на тръби от стомана, мед, чугун, етернит и синтетични материали с обхват от 60 до 630 за работно налягане до PN 16. Аварийните скоби, предмет на поръчката са предназначени да свързват напорни тръбопроводи и да са изработени от сферографитен чугун, стомана, етернит, PEHD- полиетилен висока плътност. Подробно описани в техническата спецификация, приложена към документацията на Възложителя. 03.06.2016 г.  17:00 ч.
9053313 26.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД - Ловеч „Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч”. Предметът на поръчката включва доставка франко склада на Възложителя на лабораторни тестове, реактиви и консумативи за нуждите на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ при „В и К” АД, гр. Ловеч и осигуряване на изземване на използваните лабораторни тестове. Възложителя уведомява участниците, че разполага с апарат HACH LANGE DR 3900 и предложените продукти следва да бъдат съобразени с цитирания апарат. Основните параметри и изисквания, на които трябва да отговарят стоките предмет на поръчката са съгласно Техническа спецификация (елемент на документацията за участие). 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053312 26.05.2016 г.  Община Драгоман Предметът на обществената поръчка е: „Възстановяване на ограда на Спортен комплекс Драгоман“ I-ви етап 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053311 26.05.2016 г.  Община Ардино Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053310 26.05.2016 г.  Община Ардино „Доставка на един брой високопроходим автомобил - джип за нуждите на Община Ардино” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053309 26.05.2016 г.  Обреди ЕООД, гр. Варна Изграждане на нови алеи, преасфалтиране на съществуващи алеи и асфалтови кърпежи в Централен гробищен парк Варна ; Изграждане на 960кв.м. нови алеи , преасфалтиране на 2650кв.м. , асфалтови кърпежи за 2200кв.м. 10.06.2016 г.  16:30 ч.
9053308 26.05.2016 г.  Община Марица, област Пловдив „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на населените места в Община ,,Марица‘‘ - село Бенковски, село Войсил, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Строево, село Труд, село Граф Игнатиево, село Калековец, село Войводиново, село Желязно, село Крислово,село Динк,село Скутаре, село Рогош, село Трилистник,село Маноле, село Манолско Конаре и село Ясно поле” 30.05.2016 г.  16:30 ч.
9053307 26.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „СЦДП” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 4600.00 лева (четири хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 02.06.2016 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4296 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)