Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053327 26.05.2016 г.  Община Стара Загора Доставка на ново МПС (моторно превозно средство) за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Стара Загора 06.06.2016 г.  15:00 ч.
9053326 26.05.2016 г.  Община Ситово Предмет на обществената поръчка е: „Доставка чрез покупка на активи за нуждите на Община Ситово по обособени позиции”.Обществената поръчка е разделена на осем обособени позиции. Кандидатите за участие могат да подават заявление за участие за една или повече обособени позиции. Поръчката включва доставка, доставка и монтаж разделени на дейности по отделните Обособените позиции. 02.06.2016 г.  16:30 ч.
9053325 26.05.2016 г.  Община Дупница Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на хранителни продукти в изпълнение на дейности по проект на община Дупница по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016” в пет обособени позиции“. Обособена позиция 1 - Месо и риба, месни и рибни продукти Обособена позиция 2 - Мляко и млечни продукти Обособена позиция 3 - Плодове, зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви" Обособена позиция 4 - Други хранителни продукти Обособена позиция 5 - Хляб и хлебни изделия 02.06.2016 г.  17:30 ч.
9053324 26.05.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" - Горна Оряховица „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, град Горна Оряховица за 2016/2017 година”, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Предмета на обществената поръчка е разделен в 8 обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция №2:Мляко, млечни произведения и хранителни продукти на растителна основа Обособена позиция № 3: Риба Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Консерви Обособена позиция № 7: Варива,подправки и бакалия Обособена позиция № 8: Захар и захарни изделия 30.05.2016 г.  16:00 ч.
9053323 26.05.2016 г.  Община Стрелча "Доставка на нетна активна електрическа енергия и участие в балансираща група при условията на либерализиран пазар” за Общинска администрация Стрелча и ОП БКС и ОИ 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053322 26.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Комплексна реконструкция и ремонт на работни помещения на отдел ИС и КТ (СБК-2, помещения 119, 270284, 259, 260 и 441) 22.06.2016 г.  16:00 ч.
9053321 26.05.2016 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Каракуз - Дулово към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ /ЛЕТНИ И ЗИМНИ/ ЗА АВТОПАРКА НА ТП ДЛС –КАРАКУЗ 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053320 26.05.2016 г.  Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания/СБАЛПФЗ/ - Благоевград - /Старо наименование -Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ "Св. Иван Рилски" ЕООД - Благоевград Изготвяне и ежедневна доставка на готова храна за стационарни пациенти и дежурен персонал по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки на Възложителя за нуждите на СБАЛПФЗ Благоевград ЕООД 06.06.2016 г.  15:30 ч.
9053319 26.05.2016 г.  Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ - Бургас” АД” 13.06.2016 г.  16:30 ч.
9053317 26.05.2016 г.  Академика 2011 ЕАД „Обезопасяване на водни площи и осъществяване на водноспасителна дейност на територията на плаж „Равда – Академика“, находящ се в община Несебър, област Бургас и поддържан на основание концесионен договор с МРРБ, за сезон 2016г." 30.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4295 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)