Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053351 27.05.2016 г.  Община Ботевград „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ, ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16М10Р002-2.001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020” 03.06.2016 г.  17:30 ч.
9053350 27.05.2016 г.  Община Петрич „Предоставяне на консултантски услуги на Община Петрич за кандидатстване с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“,обособена позиция№1 „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища на територията на община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“ и обособена позиция №2„Реконструкция и/или рехабилитация на улици в населените места в община Петрич” включително съоръженията и принадлежностите към тях“ Възлагането на настоящата обществена поръчка има за главна цел да се осигури качествена, ефективна и навременна консултантска помощ на Ообщина Петрич в процеса на кандидатстване по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, посредством избор на независим изпълнител, който притежава необходимия компетентен екип и опит в изпълнението на услуги със сходен предмет. Специфична цел на поръчката е да бъдат съставени документите, необходими за подаване на проектно предложение пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Услугите включват изготвяне, окомплектоване и подаване на Заявление за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за следните дейности, допустими за подпомагане: „обособена позиция№1 „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища на територията на община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“ и обособена позиция №2„Реконструкция и/или рехабилитация на улици в в населените места в община Петрич” включително съоръженията и принадлежностите към тях“ Възложителят определя с възлагателно писмо наименованието на всеки отделен проект, обектите и населените места, както и обхвата на допустимите дейности, за които се кандидатства и които изпълнителят следва да включи при изготвяне на формуляра за кандидатстване за финансиране, за една или повече от допустимите дейности, които се предвижда да се изпълняват в едно или повече от населените места в общината. Обществената поръчка за всяка една обособена позиция включва изпълнение на следните задачи: - Подготовка на заявления за подпомагане; - Определяне на бюджетите на заявленията. Прецизиране обхвата на обектите след изготвени КСС на база технически проекти; - Изготвяне на анализи за икономическа устойчивост на проекто заявленията; - Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод разглеждането на входираните заявления; Изискванията на възложителя относно начина на изпълнение и приемане на услугите са изчерпателно посочени в техническите спецификации. Срокът за изпълнение на услугите е 5 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053349 27.05.2016 г.  Община Враца Изпълнение на СМР - Благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ „Българче” - гр. Враца 13.06.2016 г.  17:00 ч.
9053348 27.05.2016 г.  Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Стара Загора Доставка на санитарно-хигиенни материали за нуждите на ДМСГД Стара Загора] 03.06.2016 г.  16:00 ч.
9053344 27.05.2016 г.  Диагностично-консултативен център IV /ДКЦ IV/ ЕООД - Варна Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис /Образец 1/ за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД гр. Варна 10.06.2016 г.  15:00 ч.
9053343 27.05.2016 г.  Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Предметът на поръчката е: „Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 67“ 27.06.2016 г.  17:00 ч.
9053342 27.05.2016 г.  Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Доставка на материали и аксесоари за изолация на електрокъщи на задвижваща станция 3023. 01.06.2016 г.  16:00 ч.
9053341 27.05.2016 г.  Детска градина "Здравец", гр. Ихтиман, - / Старо наименование - Обединено детско заведение - Здравец, гр. Ихтиман/ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Здравец", гр. Ихтиман 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053340 27.05.2016 г.  Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ „Предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието“ 03.06.2016 г.  17:00 ч.
9053339 27.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Миджур към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Доставка и монтаж на 5 броя стенни климатици тип „сплит система” за работни помещения в административната сграда на ТП ДГС Миджур гр.Белоградчик 01.06.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4293 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)