Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053256 19.05.2016 г.  Община Левски 1бр. автомобил, нов, на лизинг за 2 години за нуждите на Община Левски с изисквания посочени в документацията по провеждане на процедурата 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053255 19.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана “Доставка на течен хлор”, предназначен за обеззаразяване на питейни води, в стоманени съдове-бутилки от 40 кг.и варели от 400 кг.и 800 кг, собственост на Доставчика до склад на Възложителя, намиращ се в ХВ”Среченска бара”, с.Слатина, община Берковица, обл.Монтана. 27.05.2016 г.  17:00 ч.
9053254 19.05.2016 г.  Регионален исторически музей - Бургас „Ремонт на Природонаучен музей- гр.Бургас“. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П (наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 1. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Р 100 30 % 2. Ценово предложение – Ц 100 70% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Р х 30% + Ц х 70 % Преди да пристъпи към оценяване на показателите от Техническото предложението за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване от поканата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни. Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 30%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където • Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за реакция. 2. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 70%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; • Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. Забележка: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с максималната прогнозна стойност на поръчката, посочена в публичната покана и указанията за участие. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката, по-висока от максималната прогнозна стойност на обекта, определена от Възложителя. 03.06.2016 г.  10:00 ч.
9053253 19.05.2016 г.  Община Балчик ,, Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик” 03.06.2016 г.  16:00 ч.
9053252 19.05.2016 г.  Общинско предприятие - Спортни имоти, гр. Бургас -/Старо наименование - Спортни имоти, паркинги и гаражи, гр. Бургас/ Организиране и извършване през летен сезон 2016 г. /две хиляди и шестнадесета/ водно-спасителна дейност на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море 25.05.2016 г.  11:00 ч.
9053251 19.05.2016 г.  Община Кресна “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка – ЦДГ „Здраве” и ДСП гр.Кресна” за една година по три обособени позиции, както следва: І-ва позиция - хляб, ІІ-ра позиция - мляко и ІІІ-та позиция - всички останали хранителни продукти. 25.05.2016 г.  16:00 ч.
9053249 19.05.2016 г.  Община Полски Тръмбеш “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2016г.” включващи следните дейности: 1. Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно: Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км. Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км. 2.Текущ ремонт на улици в населени места на територията на община Полски Тръмбеш. 06.06.2016 г.  17:00 ч.
9053248 19.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Миджур към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца Доставка и монтаж на стенни климатици тип „сплит система” за работотни помещения в административнта сграда на ТП ДГС Миджур с обща прогнозна стойност до 5000 лева (пет хиляди) без ДДС 26.05.2016 г.  16:00 ч.
9053247 18.05.2016 г.  Община Стрелча "Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за Община Стрелча и ОП"БКС и ОИ" гр.Стрелча 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053246 18.05.2016 г.  Столична община - Район "Илинден" Изграждане на спортно игрище в двора на 45 ОУ „Константин Величков“, находящо се на ул.“Пловдив“ №20, ж.к.“Света Троица“, гр.София 02.06.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4302 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)