Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053183 13.05.2016 г.  Община Бяла, област Русе „Реконструкция на градски плувен басейн- част от спортен комплекс- град Бяла” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053182 13.05.2016 г.  Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/ „Обследване на работните режими на система ОВиК в ЦПРАО на СП “РАО - Козлодуй“ 16.05.2016 г.  16:30 ч.
9053181 13.05.2016 г.  Обединено училище - Св.Св. Кирил и Методий, гр. Обзор, община Несебър Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Обзор 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053180 13.05.2016 г.  Столична община - Район "Сердика" Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси". Пълното описание на обществената поръчка е дадено в утдърдената документация. 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053179 13.05.2016 г.  Община Тетевен „Избор на оператор на Претоварна станция за твърди битови отпадъци на Община Тетевен“. 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053178 12.05.2016 г.  Община Монтана Периодична доставка на електрически материали за поддръжка и ремонт на уличното осветление в населените места на територията на Община Монтана - 2016 г. 19.05.2016 г.  17:00 ч.
9053177 12.05.2016 г.  Община Мъглиж Предмет на обществената поръчка е "Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“, гр. Мъглиж". Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка за обекта, приложена в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обявата. Обследваният обект представлява самостоятелна част от административната сграда на Община Мъглиж. Старото предназначение на обекта е било част от общинската администрация, който през последните няколко години не се експлоатира. Конструкцията на обекта е масивна, изпълнена с тухлена зидария с решетъчни тухли и носещи стоманобетонови колони и плочи. Дограмата е метална единична. Подът е върху неотопляем подземен етаж. Покривът е „топъл” плосък, без топлоизолация, с покритие от битумна хидроизолация. Подходът към обекта е от югозапад. През последните няколко години зоната не се експлоатира по предназначение и режимът на обитаване е неопределен. В зоната няма монтирани и изградени системи за осигуряване на микроклимата. Всички комуникации и инсталации, които са останали са силно амортизирани, а на места дори такива липсват. 16.05.2016 г.  17:00 ч.
9053176 12.05.2016 г.  Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ - БАН Закупуване на цифрова сеизмична станция, сеизмометър и резервни части 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053175 12.05.2016 г.  Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// “Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на представителните обекти, военните клубове, хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” 19.05.2016 г.  17:30 ч.
9053174 12.05.2016 г.  ВЕЦ Козлодуй ЕАД Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, предназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД. 17.05.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4309 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)