Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РСР16-РД93-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: Николай Аначков, България 1202, София, Тел.: 02 9218037, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=450:-bg05m9op001-20020221-001-q-q-q&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси". Пълното описание на обществената поръчка е дадено в утдърдената документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34115200

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника


Срок за получаване на офертите

20/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси".

Друга информация

Обявата за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП и утвърдената документация към нея са публикувани в профила на купувача:http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=450:-bg05m9op001-20020221-001-q-q-q&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39 Отварянето на офертите ще се състои на 30.05.2016г. от 11.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2016  (дд/мм/гггг)