Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053235 18.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Преустройство и реконструкция на сграда "Нова електролизерна станция" в Ремонтно-обслужваща сграда - етап 2 17.06.2016 г.  16:00 ч.
9053234 18.05.2016 г.  Водоснабдяване и канализация/ВИК/ - в ликвидация ЕООД - гр. Пазарджик Доставка на концентриран воден разтвор на белина (натриев хипохлорит). 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053233 18.05.2016 г.  139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София Доставка на газьол за отопление за нуждите на 139 ОУ Захарий Круша - Район Лозенец - Столична Община 26.05.2016 г.  16:00 ч.
9053232 18.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Силистра към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане- Застраховка „Живот и злополука” на наетите лица, работещи в ТП ДГС „Силистра” гр.Силистра и застраховка „Гражданска отговорност на лицата ползващи огнестрелно оръжие” 20.05.2016 г.  17:00 ч.
9053231 18.05.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Самоков ЕООД ,,Периодична доставка след заявка от Възложителя на канцеларски материали , съгласно приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД за срок от 1 /една/година от сключване на договор“, съгласно спецификацията, приложена в документацията. 27.05.2016 г.  16:00 ч.
9053230 18.05.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" - Горна Оряховица „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, град Горна Оряховица за 2016/2017 година”, за срок от 12 (дванадесет) месеца. Предмета на обществената поръчка е разделен в 8 обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия Обособена позиция №2:Мляко, млечни произведения и хранителни продукти на растителна основа Обособена позиция № 3: Риба Обособена позиция № 4: Месо и месни продукти Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци Обособена позиция № 6: Консерви Обособена позиция № 7: Варива,подправки и бакалия Обособена позиция № 8: Захар и захарни изделия 25.05.2016 г.  16:00 ч.
9053229 18.05.2016 г.  Детска градина № 16 "Приказен свят" гр. София - /Старо наименование - Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 16 "Приказен свят" гр. София/ "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обедино детско заведение ( ОДЗ) №16 "Приказен свят",гp.София , по пет обособени позиции,както следва : ОП1" ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ "; ОП 2 " МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ "; ОП 3 " МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ "; ОП 4 " ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" и ОП 5 " КОНСЕРВИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ " 25.05.2016 г.  17:30 ч.
9053228 17.05.2016 г.  Община Ботевград Осигуряване на летен отдих на ученици от училищата на територията на община Ботевград и млади семейства с деца жители на община Ботевград 25.05.2016 г.  17:30 ч.
9053227 17.05.2016 г.  Основно училище /ОУ/ "Никола Й. Вапцаров" с. Ябланово Доставка на готови закуски и доставка на готов топъл обяд за учениците в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, с.Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен за учебната 2016/2017 г. 27.05.2016 г.  12:00 ч.
9053226 17.05.2016 г.  Община Челопеч Наемане на механизация с оператор за нуждите на община Челопеч 30.05.2016 г.  16:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4304 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)