Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053203 16.05.2016 г.  Столична община - Район "Младост" “Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в район “Младост”, разделена на три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на камион“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053202 16.05.2016 г.  Столична община - Район "Лозенец" Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район "Лозенец" СО и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обект административна сграда на район "Лозенец" и други обекти общинска собственост 27.05.2016 г.  17:00 ч.
9053201 16.05.2016 г.  139-то основно училище /ОУ/ "Захарий Круша" - София Доставка на газьол за отопление за нуждите на 139 ОУ Захарий Круша - Район Лозенец - Столична Община 26.05.2016 г.  16:00 ч.
9053200 16.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елена към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства,за нуждите на ТП ДГС Елена,град Елена,при СЦДП ДП град Габрово,с обща прогнозна стойност до 1250,00лева без ДДС 25.05.2016 г.  16:30 ч.
9053199 16.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Проектиране, доставка и монтаж на секции CZ71, CZ72 и сборка DZ73 19.05.2016 г.  16:00 ч.
9053198 14.05.2016 г.  Община Карнобат Предмет на поръчката е извършване на СМР/СРР на обект: „Външен асансьор към СОУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат“. Изпълнението на СМР/СРР, ще се извършва съгласно одобрен инвестиционен проект, който включва следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Геодезия, Асансьорни уредби, ПБЗ и ПБ. Изпълнението на СМР/СРР ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Видовете и количествата СМР/СРР са посочени в Техническата спецификация. За обекта има издадено разрешение за строеж № 01 от 05.01.2016 г. на Главният архитект на Община Карнобат. 30.05.2016 г.  17:30 ч.
9053197 14.05.2016 г.  Община Стара Загора „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИ“ 25.05.2016 г.  15:00 ч.
9053196 14.05.2016 г.  Община Ардино Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053195 14.05.2016 г.  Община Никола Козлево „Ремонт на НЧ „Просвета – 1963 г.”, с. Цани Гинчево, обект по проект „Красива България” 30.05.2016 г.  17:00 ч.
9053194 14.05.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории 30.05.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4307 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)