Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053141 10.05.2016 г.  Детска градина № 116 - Мусала, гр. София - /Предишно наименование - Обединено детско заведение № 116 - Мусала,гр. София, община Витоша, /Старо наименование - Целодневна детска градина 16, гр. София, община Витоша/ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №116 МУСАЛА - район Витоша - Столична община 17.05.2016 г.  16:00 ч.
9053140 10.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Болярка към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Болярка” гр. Велико Търново, при „СЦДП” ДП - Габрово, с обща прогнозна стойност на поръчката до 4600.00 лева (четири хиляди и шестстотин лева) без ДДС. 25.05.2016 г.  16:30 ч.
9053139 10.05.2016 г.  Община Драгоман Предметът на обществената поръчка е: „Възстановяване на ограда на Спортен комплекс Драгоман“ I-ви етап 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053138 10.05.2016 г.  УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЧИРКОВ" ЕАД /Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД// “Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ”Света Екатерина” ЕАД. 17.05.2016 г.  16:30 ч.
9053137 09.05.2016 г.  Топлофикация - Плевен ЕАД Определяне на изпълнител за сключване на застраховка „Авария на машини“ в „Топлофикация – Плевен“ ЕАД по Техническо задание= 19.05.2016 г.  16:00 ч.
9053136 09.05.2016 г.  Община Кърджали „Поддържане, ремонт и ново строителство на уличните осветителни уредби на Община Кърджали през 2016г.” Дейностите, които трябва да извършва кандидата при възлагане изпълнението на поръчката са: абонаментно поддържане на уличното осветление в Община Кърджали и изпълнение на видове строително – монтажни работи по задание на Възложителя. 25.05.2016 г.  16:30 ч.
9053135 09.05.2016 г.  Детска градина № 192 "Лозичка" гр. София - /Старо наименование - Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 92 "Лозичка" гр. София/ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 92 ЦДГ ЛОЗИЧКА - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 16.05.2016 г.  16:00 ч.
9053134 09.05.2016 г.  Община Сандански „Изграждане и доставка на външен асансьор на сградата на Общинска администрация Сандански” 25.05.2016 г.  17:00 ч.
9053133 09.05.2016 г.  Детска градина /ДГ/ № 15 "Гълъбче" гр. Варна „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи в сградата на ЦДГ №15 „Гълъбче”, гр.Варна”, както следва: 1. Укрепване на тераса на на ЦДГ №15 „Гълъбче”. 2. Изграждане на вертикална планировка за отвеждане на повърхностните води от ЦДГ №15 „Гълъбче”. 27.05.2016 г.  14:00 ч.
9053132 09.05.2016 г.  32-ро СУ с изучаване на чужди езици - Св. Климент Охридски, гр. София Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1-ви до 7-ми клас за учебната 2016/2017г. в 32-ро СОУ "Св. Климент Охридски" гр.София по обособени позиции, съгласно документацията 17.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4313 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)