Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053163 12.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Периодични доставки на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и/или импулсен изход и модули за дистанционно отчитане за нуждите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД – гр. Разград, както следва: 1. Водомери – едноструйни за студена вода, с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане. 2. Водомери – многоструйни за студена вода, с резбово присъединяване, без щуцерите, за хоризонтален монтаж и модули за включването им към система за дистанционно отчитане 3. Водомери – волтманов тип, с фланшово присъединяване и модули за включването им към система за дистанционно отчитане. 31.05.2016 г.  17:00 ч.
9053162 12.05.2016 г.  Община Дупница „Доставка на специализирано транспортно средство в изпълнение на проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Дупница“ 19.05.2016 г.  17:30 ч.
9053161 11.05.2016 г.  Община Разград "Осигуряване на материална база за предоставяне на резидентна социална услуга ЦНСТ чрез вътрешно преустройство на два етажа от сграда" по проект „Красива България“. Предвижда се преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за социални дейности, находяща се в гр. Разград , ул.“Хаджи Димитър“ № 30, УПИ I – 3430, кв.42. Съществуващите помещения се преустройват в спални помещения, дневна, кухня, офис за социален работник, медицински кабинет, кабинет за ръководния персонал, мокро помещение, санитарни помещения и бани.Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка, са посочени в Техническата спецификация и в подготвената документация на обществената поръчка. Видовете работи, подлежащи на изпълнение, са посочени в Количествено - стойностна сметка /КСС/ - част от документацията на обществената поръчка. 26.05.2016 г.  17:00 ч.
9053160 11.05.2016 г.  Община Ценово Предмет на поръчката: „Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово – Белцов – Кривина – пристанище Кривина и изграждане на мрежа за широколентов интернет” на Община Ценово, Област Русе по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ Кратко описание: Задачите по настоящата обществена поръчка включват следните дейности: Дейност №1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. Дейност №2: Предоставяне на правни услуги по време на кандидатстване и изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки, след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. Дейност №3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекти, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. В изпълнение на възложената му поръчка, избраният за изпълнител участник следва да осъществи и изпълни адекватни и съобразени изцяло с изискванията на възложителя и Държавен фонд „Земеделие“ дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат предоставени консултантски услуги и правни услуги при подготовка на инфрастуктурни проекти, чрез което община Ценово, област Русе кандидатства по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, както и юридически и консултантски услуги по управление на проектите при тяхната евентуална реализация. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните: • Предоставени консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.) • Изготвени в срок – Списъци на планираните обществени поръчки по проекта ведно с Описателен документ за всяка една от тях, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. • Изготвени в срок документации за избор на изпълнители на дейностите по проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. • Предоставени консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. 16.05.2016 г.  17:00 ч.
9053159 11.05.2016 г.  Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски" „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 19.05.2016 г.  17:00 ч.
9053158 11.05.2016 г.  Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Избор на оператор за срок до една година считано от датата на сключване на договор за предоставяне за нуждите на Централно управление на „СИДП“ ДП – гр Шумен ул."Петра"- №1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, по стандарт GSM и UMTS, с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност“ 14.05.2016 г.  17:30 ч.
9053157 11.05.2016 г.  Целодневна детска градина N:166 - Веселушка, гр. София, район - Лозенец ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 166 ЦДГ ВЕСЕЛУШКА - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 19.05.2016 г.  16:00 ч.
9053156 11.05.2016 г.  Общинско предприятие - Спортни имоти, гр. Бургас -/Старо наименование - Спортни имоти, паркинги и гаражи, гр. Бургас/ Организиране и извършване през летен сезон 2016 г. /две хиляди и шестнадесета/ водно-спасителна дейност на територията на плажната ивица /брега/ на Морски плаж ”Бургас-Централен”, както и в прилежащата акватория на Черно море 19.05.2016 г.  11:00 ч.
9053155 11.05.2016 г.  Държавен Авиационен Оператор /Предишно наименование - Авиоотряд 28 - София/ Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2016г./2017г. 13.05.2016 г.  17:00 ч.
9053154 10.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Силистра към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане- Застраховка „Живот и злополука” на наетите лица, работещи в ТП ДГС „Силистра” гр.Силистра и застраховка „Гражданска отговорност на лицата ползващи огнестрелно оръжие” 17.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4311 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)