Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053121 04.05.2016 г.  Община Ценово Предмет на поръчката: „Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово – Белцов – Кривина – пристанище Кривина и изграждане на мрежа за широколентов интернет” на Община Ценово, Област Русе по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ Кратко описание: Задачите по настоящата обществена поръчка включват следните дейности: Дейност №1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. Дейност №2: Предоставяне на правни услуги по време на кандидатстване и изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки, след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. Дейност №3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекти, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. В изпълнение на възложената му поръчка, избраният за изпълнител участник следва да осъществи и изпълни адекватни и съобразени изцяло с изискванията на възложителя и Държавен фонд „Земеделие“ дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат предоставени консултантски услуги и правни услуги при подготовка на инфрастуктурни проекти, чрез което община Ценово, област Русе кандидатства по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, както и юридически и консултантски услуги по управление на проектите при тяхната евентуална реализация. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните: • Предоставени консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.) • Изготвени в срок – Списъци на планираните обществени поръчки по проекта ведно с Описателен документ за всяка една от тях, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. • Изготвени в срок документации за избор на изпълнители на дейностите по проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. • Предоставени консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. 11.05.2016 г.  17:00 ч.
9053120 04.05.2016 г.  Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// “Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. 09.05.2016 г.  17:00 ч.
9053118 04.05.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елена към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово закупуване на употребяван верижен булдозер за нуждите на ТП ДГС Елена, при СЦДП ДП Габрово,като стойността на доставката не следва да надвишава посочената от възложителя, и в тази цена се включват всички разходи свързани с франко доставката на стоката до адреса на купувача. 10.05.2016 г.  17:00 ч.
9053117 04.05.2016 г.  Община Иваново „Доставка на нов автобус за нуждите на oбщинска администрация Иваново“ 09.05.2016 г.  16:45 ч.
9053116 04.05.2016 г.  Български институт за стандартизация /БИС/ Доставка на ваучери за храна за 70 служители за една година от подписване на договора. 16.05.2016 г.  16:00 ч.
9053115 03.05.2016 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Изготвяне на актуализирани финансови анализи на големите железопътни проекти, във връзка с приключване на програмен период 2007-2013 г. и прилагане на чл. 55 от Регламент 1083/2006 13.05.2016 г.  16:45 ч.
9053114 03.05.2016 г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ „Доставка на мрежови многофункционални устройства с функции за печатане, копиране, сканиране и факс” 14.05.2016 г.  17:00 ч.
9053113 03.05.2016 г.  Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване /ПГГСД/ "Николай Хайтов" - Варна „Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна. 10.05.2016 г.  16:00 ч.
9053112 03.05.2016 г.  Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Предмет на поръчката: Доставка на битум и асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на дружеството Кратко описание: Периодични доставки на топла аслафалтова смес и битумна емулсия и на студен асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година в две обособени позиции. 13.05.2016 г.  17:00 ч.
9053111 28.04.2016 г.  Община Кюстендил Доставки и услуги за ОИЦ Кюстендил“ – гр. Кюстендил, по обособени позиции“ 09.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4315 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)