Версия за печат

BG-град Елена

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201616805

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово, ТП ДГС Елена, улица Д-р Христо Момчилов 3, За: Антоанета Стефанова, България 5070, град Елена, Тел.: 06151 6038, E-mail: elena@scdp.bg, Факс: 06151 6281

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

закупуване на употребяван верижен булдозер за нуждите на ТП ДГС Елена, при СЦДП ДП Габрово,като стойността на доставката не следва да надвишава посочената от възложителя, и в тази цена се включват всички разходи свързани с франко доставката на стоката до адреса на купувача.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43211000

Описание:

Булдозери


Срок за получаване на офертите

10/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

съгласно одобрена документация за провеждане на процедура по реда на глава 26 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2016  (дд/мм/гггг)