Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-100

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261517

BG415, Община Кюстендил, пл.Велбъжд № 1, За: Десислава Алайкова-Стоева, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550815, E-mail: ob_porachki@kustendil.bg, Факс: 078 550815

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kustendil.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=Orjw0Sz1Jwg%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38889 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставки и услуги за ОИЦ Кюстендил“ – гр. Кюстендил, по обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000, 22100000, 22120000, 79340000, 30000000, 39000000, 79952000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Публикации
Рекламни и маркетингови услуги
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

09/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център – Кюстендил“, финансиран от Оперативна программа „Добро управление“, съфинасирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Друга информация

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Доставки и услуги за ОИЦ Кюстендил“ – гр. Кюстендил, по обособени позиции“ .

Дата на изпращане на настоящата информация

28/04/2016  (дд/мм/гггг)