Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

92-00-3-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров, За: Теодор Хиков, България 1797, София, Тел.: 02 8929753, E-mail: Teodor.Hikov@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): www.damtn.government.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на мрежови многофункционални устройства с функции за печатане, копиране, сканиране и факс”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30232110, 30232130, 30232150

Описание:

Лазерни принтери
Цветни принтери за отпечатване на текст и графика
Мастиленоструйни принтери


Срок за получаване на офертите

14/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложенията към обявата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изискванията към изпълненито, условията за подаване на офертата и сключване на договор. отварянето на офертата ще се извърши на 16.05.2016 г. от 14:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2016  (дд/мм/гггг)