Версия за печат

BG-село Ценово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530671

BG323, Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Крумов Петров, България 7139, село Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tsenovo.eu/predostaviane-na-konsultantska-usluga-proekt-rehabilitacia.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово – Белцов – Кривина – пристанище Кривина и изграждане на мрежа за широколентов интернет” на Община Ценово, Област Русе по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ Кратко описание: Задачите по настоящата обществена поръчка включват следните дейности: Дейност №1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г. Дейност №2: Предоставяне на правни услуги по време на кандидатстване и изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на обществени поръчки, след сключване на договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. Дейност №3: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекти, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. В изпълнение на възложената му поръчка, избраният за изпълнител участник следва да осъществи и изпълни адекватни и съобразени изцяло с изискванията на възложителя и Държавен фонд „Земеделие“ дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат предоставени консултантски услуги и правни услуги при подготовка на инфрастуктурни проекти, чрез което община Ценово, област Русе кандидатства по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, както и юридически и консултантски услуги по управление на проектите при тяхната евентуална реализация. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните: • Предоставени консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Ценово за кандидатстване с проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.) • Изготвени в срок – Списъци на планираните обществени поръчки по проекта ведно с Описателен документ за всяка една от тях, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. • Изготвени в срок документации за избор на изпълнители на дейностите по проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. • Предоставени консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000, 79400000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

11/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по „Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

Друга информация

Важно! В случай че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното предложение/проект от Държавен фонд „Земеделие“, дейност №2 и №3 ще се изпълняват единствено и само при последващо подаване и одобрение на предложението в рамките на програмния период 2014-2020 г. При липса на последващо подаване и одобрение на предложението в рамките на програмния период 2014-2020 г., дейност №2 и №3 няма да се изпълняват за съответния нефинансиран проект и двете страни (Община Ценово и Изпълнителя) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта, за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ. Възложителят ще заплати изпълнените и приети вече услуги по Дейност №1 за съответното проектно предложение, след подписване на договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ между Община Ценово и ДФ „Земеделие“, за проекта и постъпване на финансови средства по извънбюджетната сметка на Община Ценово, за проекта. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число цели и обхват на поръчката, изисквания към изпълнението и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата обява. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящиата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2016  (дд/мм/гггг)