Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

BG411, ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Ивета Гугова, България 1233, София, Тел.: 02 9322408, E-mail: i.gugova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на актуализирани финансови анализи на големите железопътни проекти, във връзка с приключване на програмен период 2007-2013 г. и прилагане на чл. 55 от Регламент 1083/2006

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


Срок за получаване на офертите

13/05/2016 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
средства по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПТТИ след одобрение на проекта на НКЖИ за техническа помощ

Друга информация

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/събиране-оферти/2016/05/03/2016-со-045-изготвяне-актуализирани-финансови-анализи-големи-жп-проекти-прикл-прогр-п-од-2007-2013/

Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2016  (дд/мм/гггг)