Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 179079183

BG411, Български институт за стандартизация, Лъчезар Станчев 13, За: Александър Попов, България 1797, София, Тел.: 02 8174528, E-mail: alexander.popov@bds-bg.org, Факс: 02 8174535

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bds-bg.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bds-bg.org.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на ваучери за храна за 70 служители за една година от подписване на договора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000, 22400000, 22450000, 22458000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Марки, чекове, банкноти, акции, професионални рекламни материали, каталози и учебници
Нефалшифицируеми печатни материали
Печатни материали, изработвани по поръчка


Срок за получаване на офертите

16/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кандидатите да представят нотариално заверено копие от валидно разрешение от Министерство на финансите за оператор на ваучери за храна.Цената на брой ваучер без ДДС включва отпечатването и доставката в петдневен срок от заплащането.Срокът на валидност на офертата е 31.05.2016 г. Отварянето на офертите е на 18.05.2016 г. от 10 ч. в 209 зала в БИС.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2016  (дд/мм/гггг)