Версия за печат

BG-с. Иваново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

05-46-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530536

BG323, Община Иваново, ул. Олимпийска № 75, За: Ивелина Лозанова, България 7088, с. Иваново, Тел.: 08116 2253, E-mail: invest@ivanovo.bg, Факс: 08116 2870

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ivanovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ivanovo.bg/index.php?act=116.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нов автобус за нуждите на oбщинска администрация Иваново“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34120000

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на десет или повече пътника


Срок за получаване на офертите

09/05/2016 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация и техническа спецификация са достъпни в профила на купувача на Община Иваново на адрес http://www.ivanovo.bg/index.php?act=116

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2016  (дд/мм/гггг)