Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9994

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129008829

BG411, Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, бул. Цар Освободител № 7, За: Венцеслав Янков, България 1000, София, Тел.: 02 9221502, E-mail: v_yankov@militaryclubs.bg, Факс: 02 9221510

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.militaryclubs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://militaryclubs.bg/node/720.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69780 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98000000, 98330000

Описание:

Други обществени, социални и персонални услуги
Услуги по поддържане на физическото състояние


Срок за получаване на офертите

09/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на закона за обществените поръчки, правилника за неговото прилагане и изискванията на Възложителя. Обявата, техническото задание и всички документи свързани с обществената поръчка са публикувани в профила на купувача на Възложителя на интернет адрес: http://militaryclubs.bg/node/720. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.05.2016 г. от 11:00 часа, в гр. София, ул. “Шейново” № 23. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. С изключение на крайния срок за получаване на оферти и датата на тяхното отваряне, всички първоначално поставени условия и изисквания остават непроменени.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2016  (дд/мм/гггг)