Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053090 26.04.2016 г.  Българска академия на науките /БАН/ Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на Българска академия на науките. 09.05.2016 г.  17:30 ч.
9053089 26.04.2016 г.  ВЕЦ Козлодуй ЕАД Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, прадназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД. 12.05.2016 г.  16:00 ч.
9053088 26.04.2016 г.  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ „Доставка на мрежови многофункционални устройства с функции за печатане, копиране, сканиране и факс” 10.05.2016 г.  17:00 ч.
9053087 25.04.2016 г.  Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ гр. Хасково “Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им” 05.05.2016 г.  17:00 ч.
9053086 25.04.2016 г.  Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// “Закупуване и доставка на телевизори и озвучителна техника за нуждите на военно-почивните домове и хотели, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” 04.05.2016 г.  17:30 ч.
9053085 25.04.2016 г.  Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"// “Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”. 04.05.2016 г.  14:00 ч.
9053084 25.04.2016 г.  Детска градина №37 - Вълшебство, гр.София - /Старо наименование - Обединено детско заведение №37 - Вълшебство, гр.София/ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 37 ОДЗ ВЪЛШЕБСТВО - РАЙОН “ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 28.04.2016 г.  16:00 ч.
9053083 25.04.2016 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Петка" АД - Видин Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на отделение по кардиология при МБАЛ Света Петка АД гр.Видин, необходими във връзка с дейност по инвазивна кардиология на лечебното заведение 27.04.2016 г.  16:00 ч.
9053082 25.04.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елена към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово оставка, инсталиране и гаранционно обслужване на хардуер и софтуер за нуждите на ТП ДГС Елена, при «СЦДП» ДП Габрово 03.05.2016 г.  17:00 ч.
9053081 25.04.2016 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Елена към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Закупуване на употребяван верижен булдозер за нуждите на ТП ДГС Елена при СЦДП ДП Габрово, като стойността на доставката не следва да надвишава посочената от възложителя и в тази цена се включват всички разходи свързани с франко доставка на стоката до адреса на купувача 03.05.2016 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4318 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)