Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

272000-5533

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009984

BG422, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Хасково, гр. Хасково, бул. България № 85, п.к. 6300, За: 1. Георги Иванов Станчовски, 2. Таня Даниелова Георгиева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 640455; 038 640470, E-mail: haskovo@mvr.bg, Факс: 038 662868

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.haskovo.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.haskovo.mvr.bg/Obshtestveni_porachki/ZOP/defaul.htm.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

39300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Комплексна услуга за следгаранционно техническо обслужване и ремонт на служебни пътни превозни средства от щата на ОДМВР Хасково с включени нови резервни части, материали и консумативи необходими за извършването им”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

05/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2016  (дд/мм/гггг)