Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПП-2 / 26.04.2016 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662018

BG411, Българска академия на науките (БАН), ул. “15 ноември” № 1, За: инж. Ивайло Петров - ст. експерт, България 1040, София, Тел.: 02 9795298, E-mail: zop@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bas.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

28000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на Българска академия на науките.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64211000, 64227000

Описание:

Обществени телефонни услуги
Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN


Срок за получаване на офертите

09/05/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и документацията към обявата са публикувани на Интернет сайта на Възложителя - http://www.bas.bg/ - в Профил на купувача – Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016 г. Дата и час на отваряне на офертите: 10 май 2016 г. (вторник), 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/04/2016  (дд/мм/гггг)