Версия за печат

BG-град Елена

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201616805

BG32, Северноцентрално държавно предприятие ДП,Териториално поделение Държавно горско стопанство Елена, град Елена, ул. Д-р Христо Момчилов 3, За: Антоанета Стефанова - главен счетоводител, България 5070, град Елена, Тел.: 06151 6038, E-mail: elena@scdp.bg, Факс: 06151 6281

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

11500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

оставка, инсталиране и гаранционно обслужване на хардуер и софтуер за нуждите на ТП ДГС Елена, при «СЦДП» ДП Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

03/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

съгласно утвърдената със заповедта покана и приложенията към нея

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2016  (дд/мм/гггг)