Версия за печат

BG-Елена

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201616805

BG32, Северноцентрално държавно предприятие ДП, Териториално поделение Държавно Горско Стопанство Елена, град Елена, ул.д-р Христо Момчилов № 3, За: Антоанета Стефанова - главен счетоводител ТП ДГС Елена, България 5070, Елена, Тел.: 06151 6038, E-mail: elena@scdp.bg, Факс: 06151 6281

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Закупуване на употребяван верижен булдозер за нуждите на ТП ДГС Елена при СЦДП ДП Габрово, като стойността на доставката не следва да надвишава посочената от възложителя и в тази цена се включват всички разходи свързани с франко доставка на стоката до адреса на купувача

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43211000

Описание:

Булдозери


Срок за получаване на офертите

03/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

съгласно одобрена документация за провеждане на процедура по реда на глава двадесет и шеста

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2016  (дд/мм/гггг)