Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9053110 28.04.2016 г.  Топлофикация - Перник АД Застраховане имуществото на “Топлофикация-Перник”АД 04.05.2016 г.  16:00 ч.
9053109 28.04.2016 г.  Община Ямбол Доставка на цветя и тревни смески за нуждите на Общинско предприятие "Паркове и зони за отдих", гр. Ямбол 09.05.2016 г.  17:00 ч.
9053108 28.04.2016 г.  Софийска опера и балет Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на метална конструкция от модули, тип „контейнери“. 10.05.2016 г.  17:00 ч.
9053107 28.04.2016 г.  Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Избор на оператор за срок до една година считано от датата на сключване на договор за предоставяне за нуждите на Централно управление на „СИДП“ ДП – гр Шумен ул."Петра"- №1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, по стандарт GSM и UMTS, с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност“ 10.05.2016 г.  17:30 ч.
9053106 27.04.2016 г.  Община Козлодуй „Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца” 05.05.2016 г.  17:00 ч.
9053105 27.04.2016 г.  Целодневна детска градина N:166 - Веселушка, гр. София, район - Лозенец ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 166 ЦДГ ВЕСЕЛУШКА - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА 04.05.2016 г.  16:00 ч.
9053104 27.04.2016 г.  Държавен Авиационен Оператор /Предишно наименование - Авиоотряд 28 - София/ Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2016г./2017г. 10.05.2016 г.  17:00 ч.
9053103 27.04.2016 г.  Община Мъглиж Предмет на обществената поръчка е "Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“, гр. Мъглиж". Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка за обекта, приложена в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обявата. Обследваният обект представлява самостоятелна част от административната сграда на Община Мъглиж. Старото предназначение на обекта е било част от общинската администрация, който през последните няколко години не се експлоатира. Конструкцията на обекта е масивна, изпълнена с тухлена зидария с решетъчни тухли и носещи стоманобетонови колони и плочи. Дограмата е метална единична. Подът е върху неотопляем подземен етаж. Покривът е „топъл” плосък, без топлоизолация, с покритие от битумна хидроизолация. Подходът към обекта е от югозапад. През последните няколко години зоната не се експлоатира по предназначение и режимът на обитаване е неопределен. В зоната няма монтирани и изградени системи за осигуряване на микроклимата. Всички комуникации и инсталации, които са останали са силно амортизирани, а на места дори такива липсват. 12.05.2016 г.  17:00 ч.
9053102 27.04.2016 г.  Община Вълчедръм Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана. 05.05.2016 г.  17:00 ч.
9053101 27.04.2016 г.  "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй Изготвяне на дизайнерски проекти, изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД 09.05.2016 г.  16:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 4316 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)