Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-175

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 826043778

BG324, Водоснабдяване-Дунав ЕООД, ул. Сливница №3А, За: Даниела Димитрова, България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: dunavrz@abv.bg, Факс: 084 662207

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dunav-rz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dunav-rz.com/index.php/customer-profile/current-op-pp/114-092016-26-04-2016-g-obyava-s-predmet-dostavka-na-bitum-i-asfalt-za-otstranyavane-na-avarii-po-vodoprodnata-mrezha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Доставка на битум и асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа на територията на дружеството Кратко описание: Периодични доставки на топла аслафалтова смес и битумна емулсия и на студен асфалт за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година в две обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44113600 (BC25)

Описание:

Битум и асфалт (На партиди )


Срок за получаване на офертите

13/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2016  (дд/мм/гггг)