Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852544

BG33, Община Балчик, пл. 21-ви септември - 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.252.49.4:8081.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,, Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Балчик”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34928480

Описание:

Контейнери и кофи за отпадъци и смет


Срок за получаване на офертите

03/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 06.06.2016 г.от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/05/2016  (дд/мм/гггг)