Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЦУ-02-203

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130339616

BG411, Национална служба за съвети в земеделието, ул. Шосе Банкя №7, За: Иванка Тодорова, България 1331, София, Тел.: 02 8100990, E-mail: office@naas.government.bg, Факс: 02 8100992

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.naas.govenment.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.naas.government.bg/bg/1036/3053/3060.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64210000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения


Срок за получаване на офертите

03/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

дата и час на отваряне на офертите: 06.06.2016 г., 10.00 ч. в сградата на Национална служба за съвети в земеделието адрес: гр. София, ул. "Шосе Банкя" №7, залата на ет.3

Дата на изпращане на настоящата информация

27/05/2016  (дд/мм/гггг)