Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-161-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/417.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30638 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2016/2017 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „ВТ-КОМС-Издателство "Слово-Крусев и сие" СД; Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД; Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София” АД; Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства” ЕООД;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22470000, 22472000

Описание:

Учебници
Образователни учебници


Срок за получаване на офертите

02/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Община Велико Търново обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2016/2017 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебни помагала, издадени от издателство „ВТ-КОМС-Издателство "Слово-Крусев и сие" СД, с прогнозна стойност: 19 220,00 лв. без ДДС или 23 064,00 лв. със ДДС; Обособена позиция 2: Учебни помагала, издадени от издателство „Анубис-Булвест” ООД с прогнозна стойност: 8 499,17 лв. без ДДС или 10 199,00 лв. със ДДС; Обособена позиция 3: Учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София” АД с прогнозна стойност: 826,67 лв. без ДДС или 992,00 лв. със ДДС; Обособена позиция 4: Учебни помагала, издадени от издателство „Изкуства” ЕООД с прогнозна стойност: 2 092,50 лв. без ДДС или 2 511,00 лв. със ДДС; Правно основание за провеждане на поръчката е чл. 191, ал.1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя. Съгласно §1, ал. 3 от ДР на Закона за народната просвета, министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3 и 9 от Закона за народната просвета. Съгласно чл. 164, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина. Съгласно обобщени списъци, утвърдени от Директора на дирекция „Образование, младежка дейност и спорт” при Община Велико Търново, въз основа на подадени заявки на учебниците и учебните помагала, които ще се използват през учебната 2016/2017 г. представени от Директорите на детските градини на територията на Община Велико Търново, издателствата, от които ще бъдат закупени учебници и учебни помагала са: Издателство „ВТ-КОМС-Издателство "Слово-Крусев и сие" СД, Издателство „Анубис-Булвест” ООД, Издателство „Просвета - София” АД и Издателство „Изкуства” ЕООД. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка Предвид гореизложеното провеждането на обществената поръчка по друг ред на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2016  (дд/мм/гггг)