Версия за печат

BG-гр. Мездра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

91.00-50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193371

BG313, Община Мездра, ул. Христо Ботев №27, За: Диана Павлова, България 3100, гр. Мездра, Тел.: 0910 92116, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mezdra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mezdra.bg.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на жилищни и общински сгради в град Мездра, включени в Списъка с обекти по проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71314000, 71621000, 71251000

Описание:

Услуги, свързани с енергийни системи
Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


Срок за получаване на офертите

25/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Друга информация

връзка към профила на купувача - http://mezdra.bg/?p=16092

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)