Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-069

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662819

BG411, Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ), гр.София 1202; Район Сердика, ул.Братя Миладинови № 112 - НЦТХ, За: д-р Николай Людмилов Андреев - Директор на НЦТХ, България 1202, София, Тел.: 02 9210417, E-mail: ncth_bg@abv.bg, Факс: 02 9210419

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ncth.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ncth.bg/obyavi-po-zop/367-pp-006-16.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

19000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на буфери, етилови алкохоли, сухи и течни хранителни среди за микробиологична диагностика, химикали и други консумативи за лабораторна употреба групирани по 13 (тринадесет ) обособени позиции за нуждите на НЦТХ за период от една година от сключване на договор.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000, 33696000, 33696500

Описание:

Химически продукти
Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

31/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Задължително е да се подават оферти за съвкупно изпълнение на обособените позиции. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка (плик) лично от представляващият участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. Върху опаковката / плика се посочва предмета на обществената поръчка и на обособената /обособените позиции, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. Офертите се подават в деловодството на НЦТХ на адрес: гр. София, Район Сердика, ул.Братя Миладинови № 112, ет.1(партер) всеки работен ден от 08:00 до 16:00ч. (краен срок до 31.05.2016г). При приемане на офертата същите се записват във входящият регистър и върху опаковката на същата се отбелязват поредният номер, дата и час на подаване (съответстващи на записаното във входящият регистър) и на приносителя се издава документ със същите данни. Не се приемат и се връщат оферти, които са подадени след изитичане на крайният срок за получаване (с изключение на случаите и по реда предвиден в чл.48,ал.4 от ППЗОП) и са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълването или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и се подава по начина описан по-горе, като върху опаковката се посочва „Допълнение /промяна на оферта заведена с вх. № ..... / дата ..... и час на подаване: ........... за участие в обеществена поръчка с предмет ......................... / за обособена позиция № ................”. Отварянето на офертите ще бъде публично на 01.06.2016г.от 09:30ч. в сградата на НЦТХ и на него имат право да присъстват представители на участниците и на средствата за масово осведомяване. С оглед на предоставената му правна възможност в чл.21, ал.6 от ЗОП възложителят възлага настоящата обществена поръчка по реда и условията валидни за стойността на обособените позиции. Обособените позиции са част от предстояща за възлагане, чрез открита процедура обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на пациенти в НЦТХ” с прогнозна стойност от 200 000лв.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)