Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2016-001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 109080582

BG415, МБАЛ Д-р Никола Василиев, пл. 17-ти Януари № 1, За: Бойко Георгиев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550253, E-mail: mbal_kn@abv.bg, Факс: 078 550231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pp.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85112100

Описание:

Услуги, свързани с болнично постелъчно бельо


Срок за получаване на офертите

30/05/2016 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)