Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

SCIS-46390-2016-001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна КИС, бул. “Генерал Е. И. Тотлебен” № 34, За: Иво Иванов, България 1606, София, Тел.: 02 9223743, E-mail: podelenie@armf.bg, Факс: 02 9223747

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://scis.armf.bg/protseduri.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществената поръчка е с предмет доставка на „Готов за използване бетон и изделия от бетон”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114100, 44114200

Описание:

Готов за използване бетон
Изделия от бетон


Срок за получаване на офертите

31/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация, свързана с обществената поръчка е публикувана в Профил на купувача на Стационарната КИС на адрес:http://scis.armf.bg/protseduri.html

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)