Версия за печат

BG-Гълъбово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817696

BG344, Община Гълъбово, бул. Република № 48, За: инж. Севдалин Сидеров, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com, Факс: 0418 64194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.galabovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://galabovo.org/porychki/719.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

64000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ ЗА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО АПРИЛОВО, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”, съгласно Техническото задание, неразделна част към документацията за участие

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71322200

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи


Срок за получаване на офертите

26/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 27.05.2016 г от 11:00 часа в административната зала на Община Гълъбово - партерен етаж. Цялата документация и техническа спецификация са достъпни в Профила на купувача на Община Гълъбово на адрес: http://galabovo.org/porychki/719. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)