Версия за печат

BG-Маджарово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903693

BG422, община Маджарово, ул.П.Ангелов № 1, За: Радка Мандарова, България 6480, Маджарово, Тел.: 03720 2220, E-mail: madjarovo@abv.bg, Факс: 03720 2302

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.madzharovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.madzharovo.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните заведения в община маджарово:ЦДГ „Л.Димитрова”, „Домашен социален патронаж”, „Обществена трапезария” и ученически стол гр.Маджарово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти


Срок за получаване на офертите

26/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Друга информация за обществената поръчка може да намерита в профил на купувача

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)