Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-033

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 117005106

BG323, Топлофикация Русе ЕАД, ул.ТЕЦ ИЗТОК, За: Методи Неделчев, България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, E-mail: tedo@toplo-ruse.com, Факс: 082 844068

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.toplo-ruse.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.toplo-ruse.com/obshtestveni-porachki.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

100000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на навес за дървесен чипс, стоманобетонен траншей за L редлер и изравнителна стоманобетонова площадка– по техническо задание и проект

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45223000

Описание:

Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции


Срок за получаване на офертите

06/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2016г. в 11:30 ч в заседателната зала на административната сграда. Критерия за оценка е икономически най- изгодната оферта с показатели- най-ниска цена Кандидатите трябва да притежават удостоверение съгласно ПРВВЦПРС чл.5, ал1, т.3 и ЧЛ.5, ал.6 .3.2.1за работа по строежи от 5 категория

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)