Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099989 23.06.2020 г.  Община Горна Оряховица „Превоз на потребители на социални услуги“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: “ Превоз на потребители на социални услуги Дневен център за деца с увреждания, гр.Горна Оряховица ”; Обособена позиция №2: “ Превоз на потребителите на социални услуги на Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания гр. Горна Оряховица” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099988 23.06.2020 г.  Община Горна Оряховица „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на Община Горна Оряховица и разпоредители с бюджет за периода 2020/2022 г.“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099987 23.06.2020 г.  Община Нова Загора "Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор на обекти, възложител на които е община Нова Загора, по обособени позиции“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099986 23.06.2020 г.  Община Вълчи дол „Доставка на строителни материали на нуждите на Община Вълчи дол” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099985 22.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца „Разработване и внедряване на информационна система за управление на информация свързана с хода на делата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099984 22.06.2020 г.  Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол” „Детска кухня” е самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост с идентификатор 87374.537.29.1, находяща се в УПИ III, кв. 12 по действащия план на гр. Ямбол – ЦГЧ, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, с идентификатор 87374.537.29.1.129 по КК на гр. Ямбол. В кухнята са монтирани кухненски съоръжения – печки с котлони на природен газ и ел. енергия, ел. пекарни. Над кухненските съоръжения има изградена вентилационна инсталация от поцинкована ламарина с мрежени решетки и кухненски чадъри без филтри за мазни пари. Част от инсталацията е амортизирана, изходящото сечение не отговаря на необходимия дебит. Не е предвидена аварийна вентилация, обезпечаваща газовите съоръжения. Липсва вентилация за компенсиране на изтегления въздух. Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол” За да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания, за кухнята на ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, е необходимо проектиране и изграждане на вентилационна система, отговаряща на следните изисквания: Да се разработи технически проект по част „ОВК” и се изпълнят СМР за изграждане на вентилация за отвеждане на излишната топлина и влага от кухненския тракт за опресняване на въздуха. Да се направи заснемане на помещението на кухненския блок и съществуващото положение на технологичното оборудване. Проектната разработка да обхваща вентилационната инсталация на кухненския блок, като се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099983 22.06.2020 г.  Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. "Васил Карагьозов" от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. "Солун" от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. "Софлу" в участъка от ул. "Търговска" до ул. "Грабово"; 1.4. ул. "Добруджа" от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. "Съединение" от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. "Гаврил Кръстевич" от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. "Тракия" от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. "Преображенско Въстание" от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. "Мидия" от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. "Изгрев" в участъка до бл.4; 1.11. ул. "Д-р Петър Бръников" от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. "Ахелой" от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. "Варна" от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. "Ком" от о.т. 143 до о.т. 159 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099982 22.06.2020 г.  Областна администрация - област Варна Предмет на процедурата за възлагане на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на услуга, за технически дейности по изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: Обособена позиция №1: „Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи в землището на Община Аврен“ и Обособена позиция №2: „Технически дейности по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи в землището на Община Варна“ Обособена позиция №1: Община Аврен - площ 516.608 дка. Описание на обособената позиция: местност „Крушките“ (селищно образувание), землище с. Приселци, община Аврен, с обща площ от 516.608 дка, в обхват поземлени имоти с идентификатори по КККР: 58445.140.288, 58445.140.289, 58445.41.779, 58445.26.274, 58445.26.567, 58445.26.573, 58445.26.24, 58445.26.168, 58445.26.27, 58445.26.26, 58445.217.275, 58445.217.279, 58445.217.167, 58445.217.278, 58445.217.280, 58445.217.283, 58445.26.235, 58445.217.284, 58445.26.282, 58445.26.287, 58445.26.285, 58445.20.1, 58445.20.1. Обособена позиция №2: Община Варна – площ 322.714 дка:. Описание на обособената позиция: местност „Черешова градина“ (селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ), землище с. Константиново, с площ от 322.714 дка, в обхват имот с идентификатор 38354.213.129 по Кадастралната карта на землище с. Константиново. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099981 22.06.2020 г.  Държавен фонд "Земеделие" /ДФЗ/ Предметът на поръчката включва следните дейности: - предоставяне на услуги за оперативен контрол и управление на 390 броя автомобили на ДФ „Земеделие“; - извънгаранционна поддръжка на 390 броя налични GPS устройства, включваща подмяна на дефектирали чипове, GSM модеми и GPS модули; - абонаментна поддръжка на системата за оперативен контрол на автомобилите на ДФ „Земеделие“, включваща обновяване и пренос на данни на системата за оперативен контрол. 25.06.2020 г.  17:30 ч.
9099980 22.06.2020 г.  Община Ботевград „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“ 25.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 27 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)