Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2801-12589

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Лидия Кръстева, Радостин Евтимов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681422; 046 681339, E-mail: l.krusteva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/264.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

64333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол” „Детска кухня” е самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост с идентификатор 87374.537.29.1, находяща се в УПИ III, кв. 12 по действащия план на гр. Ямбол – ЦГЧ, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, с идентификатор 87374.537.29.1.129 по КК на гр. Ямбол. В кухнята са монтирани кухненски съоръжения – печки с котлони на природен газ и ел. енергия, ел. пекарни. Над кухненските съоръжения има изградена вентилационна инсталация от поцинкована ламарина с мрежени решетки и кухненски чадъри без филтри за мазни пари. Част от инсталацията е амортизирана, изходящото сечение не отговаря на необходимия дебит. Не е предвидена аварийна вентилация, обезпечаваща газовите съоръжения. Липсва вентилация за компенсиране на изтегления въздух. Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол” За да отговаря на санитарно-хигиенните изисквания, за кухнята на ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, е необходимо проектиране и изграждане на вентилационна система, отговаряща на следните изисквания: Да се разработи технически проект по част „ОВК” и се изпълнят СМР за изграждане на вентилация за отвеждане на излишната топлина и влага от кухненския тракт за опресняване на въздуха. Да се направи заснемане на помещението на кухненския блок и съществуващото положение на технологичното оборудване. Проектната разработка да обхваща вентилационната инсталация на кухненския блок, като се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите за всяка обособена позиция ще се извърши на 26.06.2020 г. от 11.00 часа, в стая 203 в сградата на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” No 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)