Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100040 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ - София /Старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания - Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ - УНКБ/ ЕАД - София/ Доставка на лъчезащитни средства и облекло. 26.06.2020 г.  16:30 ч.
9100039 23.06.2020 г.  ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Доставка на 8 (осем) броя обработени ходови колела „моноблок“ ф 920 mm“, необходими за релсова самоходна специализирана машина (РССМ) „Plasser Amerikan“, модел MTW – 80. 26.06.2020 г.  17:15 ч.
9100038 23.06.2020 г.  Софийски градски съд /СГС/ Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд. Пълно описание на предмета на поръчката, както и техническите изисквания на Възложителя са подробно посочени в документацията към обявата, която е достъпна в профила на купувача на Възложителя. Канцеларските материали и офис консумативи се доставят ежемесечно, след направена заявка, на адреса на Възложителя: гр. София, бул. „Витоша" № 2, СГС. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9100037 23.06.2020 г.  Община Кърджали Осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", Договор № BG16M1OP002-5.005-0002-C01/14.05.2020 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100036 23.06.2020 г.  Детска градина № 40 "Проф. Георги Ангушев" гр. СофияЦелодневна детска градина /ЦДГ/ № 40 "Проф. Георги Ангушев" гр. София ["Доставка на хранителни продукти за нуждите на 40 ДГ „Проф. Д-р Г. Ангушев - гр. София, СО - Район „Триадица"] 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9100035 23.06.2020 г.  Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Подновяване на лиценза на UTM 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100034 23.06.2020 г.  133-то средно училище - А.С. Пушкин, гр. София - /Преди - 133-то средно общообразователно училище - А.С. Пушкин, гр. София/ “Строително ремонтни работи на фасадата и вътрешни помещения на сградата на 133 СУ “А. С. Пушкин“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100033 23.06.2020 г.  Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" /ДП "РВД"/ Осигуряване на гарантиран интернет достъп с високо качество от втори доставчик 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100032 23.06.2020 г.  Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Силистра „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Силистра“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100031 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Осогово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград "Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП ДЛС „Осогово““ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 22 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)