Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

367

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000696532

BG412, Софийски градски съд, бул. Витоша №2, За: Благовест Димов, България 1000, София, Тел.: 02 9219419, E-mail: cabinet@sgs.justice.bg, Факс: 02 9813740

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sgs.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sgs.justice.bg/bg/zop5.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийски градски съд. Пълно описание на предмета на поръчката, както и техническите изисквания на Възложителя са подробно посочени в документацията към обявата, която е достъпна в профила на купувача на Възложителя. Канцеларските материали и офис консумативи се доставят ежемесечно, след направена заявка, на адреса на Възложителя: гр. София, бул. „Витоша" № 2, СГС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се изготвя по приложени към обявата образци, публикувани на електронната страница на Възложителя: https://sgs.justice.bg/bg/zop5 Към офертата участниците представят документи, посочени от Възложителя в документацията за участие. Офертата се изготвя на български език и се подава на хартиен носител. Всички документи, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.София, бул. „Витоша“ № 2, Софийски градски съд.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)