Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100082 24.06.2020 г.  Община Малко Търново „Избор на външни експерти към екип за управление на проект №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”. 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100081 24.06.2020 г.  Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - София област Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – София област 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100080 24.06.2020 г.  Община Сливница „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за ДГ „Сливница" - гр. Сливница Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за ДГ „Мики Маус“ – с. Алдомировци“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100079 24.06.2020 г.  Община Сливница „Изграждане на спортен комплекс - басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница - Втори етап“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100078 24.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Хасково Доставка на натриев хипохлорит по заявки, в зависимост от потребностите на възложителя, за нуждите на "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Хасково 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100077 24.06.2020 г.  Община Генерал Тошево „Изпълнение на мерки за комуникация и информация по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци - гр.Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ в три обособени позиции" 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100074 23.06.2020 г.  Община Провадия "Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника” с две обособени позиции: Първа обособена позиция „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили и техника на Общинска администрация – Провадия” и Втора обособена позиция „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебни автомобили на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Провадия” 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9100073 23.06.2020 г.  Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: 1. Разработване на технически проект със следните части: Част „Електрическа”; Част „Геодезическа”; Част „Пътна”; План по безопасност и здраве. При изготвяне на проектната разработка да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер. 2. Изграждане на системата за видеонаблюдение, включително доставка и монтаж на оборудването за системата за видеонаблюдение. 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството. 26.06.2020 г.  17:30 ч.
9100072 23.06.2020 г.  Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири" 26.06.2020 г.  17:30 ч.
9100071 23.06.2020 г.  Община Родопи, област Пловдив Публикуване на информация за дейността на Община „Родопи“ в регионални електронни и печатни издания 29.06.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 18 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)