Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100060 23.06.2020 г.  Община Гурково „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100059 23.06.2020 г.  Община Видин Ремонтно - възстановителни работи на улици и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции" 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100058 23.06.2020 г.  Община Велико Търново „Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле“ и фонтан до картинна галерия в местността „Боруна“, гр. Велико Търново, по ежедневен график” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100057 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП "ДГС - Пловдив". за срок от 12 месеца 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9100056 23.06.2020 г.  Топлофикация - София АД „Изработка, доставка и монтаж на 14 броя охладителни радиатори на трансформатор 20/6 kV „Чирен“ и 14 броя охладителни радиатори на трансформатор 20/6 kV „Каварна“ в ОЦ „Люлин““. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100055 23.06.2020 г.  "Софийска вода" АД „Доставка на газдетектори за персонална защита и принадлежности към тях“ 26.06.2020 г.  16:30 ч.
9100054 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна" АД - София - /Старо наименование - Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Света Анна АД, София/ Предмет на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за Клиника по ЛЧХ и УНГ при УМБАЛ "Света Анна" – София АД, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата. Процедурата обхваща следната медицинска апаратура: 1. Хирургическа навигационна система, базирана на визуално-насочвана хирургия – 2 броя 2. Турбина с LED генератор и светлина – 2 броя 3. Микромотор въздушен с външно охлаждане за 1:1 предаване – 2 броя 4. Обратен наконечник 1:1 с пуш – 2 броя 5. Стоматологичен стол за специализирана хирургия комплект – 1 брой 6. Безчетков микро мотор със светлина за вграждане – 1 брой 7. Обратен наконечник 1:1 със светлина – 1 брой 8. Турбинен наконечник със светлина – 1 брой 9. Бърз куплунг за турбина със светлина – 1 брой 10. Ултразвуков скалер за вграждане – 2 броя 11. Микромотор за Хирургия и имплантология комплект – 1 брой 12. Апарат за пиезохирургия – 1 брой 13. Безчетков микромотор за хирургия и имплантология – 1 брой 14. Накрайници за пиезо скалер – 3 броя. Описаната медицинска апаратура и оборудване следва да е в пълно съответствие с изискванията и техническите характеристики, посочени в спецификацията, изготвена от Възложителя. Обхватът на поръчката включва следните дейности: доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала за работа, както и гаранционна поддръжка. Участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като изпълнението се осъществява след писмена заявка, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът за доставка на апаратурата е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от подаване на писмена заявка. Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на медицинската апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие. Участникът следва да предложи гаранционно обслужване на медицинската апаратура. Гаранционният срок на апаратурата е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-кратък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок, предложен от участника, но не по-кратък от 60 календарни дни след представяне на писмена заявка, фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на апаратурата, монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя. Крайната цена включва всички разходи до краен получател УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Офертите на участниците за изпълнение на поръчката трябва да са в пълно съответствие с изискванията и техническите характеристики, посочени в спецификацията, изготвена от Възложителя. 26.06.2020 г.  16:15 ч.
9100053 23.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" ЕООД - Дупница Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД Предметът на поръчката е доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД. Медицинската апаратура следва да бъде в пълно съответствие с техническата спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, като доставката ще се извърши след писмена заявка от Възложителя. Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие. Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 60 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя. Участниците следва да предложат гаранционно обслужване на предлаганата медицинска апаратура. Гаранционният срок е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-кратък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Срокът за реакция при повреда е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 48 часа от получаване на уведомление от страна на Възложителя. Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок, предложен от участника, но не по-кратък от 12 месеца след представяне на писмена заявка, фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на апаратурата, монтаж, въвеждане в експлоатация и проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя. Офертите на участниците следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Удостоверение за актуално състояние /ЕИК/; 3. Декларация за съответствие с критериите за подбор; 4. Административни сведения; 5. Декларация за съгласие с проекта на договор; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.3-6 от ЗОП; 8. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Под сходни Възложителят ще приеме доставки, свързани с доставянето на медицинска апаратура за лечебни заведения. 9. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008; БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентна 10. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганата от участника медицинска апаратура и нейното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация 11. Ръководство за употреба на български език 12. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл.77 от ЗМИ. 13. Оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо от производителя на предлаганата медицинска апаратура или от упълномощено от него лице с правото участникът да търгува с негови продукти 14. Писмо/Декларация от производителя на оферираната медицинска апаратура, че същата е нова, неупотребявана и недемонстрационна. 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 16. Ценово предложение. Всички посочени документи да се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език. 26.06.2020 г.  16:00 ч.
9100052 23.06.2020 г.  Община Сатовча „Доставка на оборудване и обзавеждане за обект: Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включващ следния обект: СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9100051 23.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Разград към Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Извършване на агротехническа услуга –жътва на земеделска култура /пшеница/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС ”Разград” при СЦДП ДП,гр. Габрово 26.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 20 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)