Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100103 24.06.2020 г.  Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Стара Загора към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора за срок от 12 месеца“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100102 24.06.2020 г.  "Столичен електротранспорт" ЕАД - София “Доставка на калорифери за топла вода, за изграждане на ново отопление в халето на трамвайно депо „Искър” Предназначение: За изграждане на отопление в ремонтните халета на трамвайно депо „Искър”, находящо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Димитър Пешев” №5, съгласно опис - спецификация. Количествата са за период от 1 /една/ година, и са както следва 18 (осемнадесет) броя отоплители. 29.06.2020 г.  16:30 ч.
9100101 24.06.2020 г.  Средно училище "Д-р Петър Берон", гр. Свиленград „Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от I до VII клас на целодневна организация на учебния процес на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, през учебната 2020-2021 г.” 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100100 24.06.2020 г.  Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Бургас „Доставка на софтуер и лицензи” 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9100099 24.06.2020 г.  Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Бургас „Доставка на софтуер и лицензи” 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9100098 24.06.2020 г.  Община Трън Предмет на поръчката: „Извършване на услуги с тежка механизация в две обособени позиции: Обособена позиция №1 Услуги с багер. Обособена позиция №2 Услуги с булдозер.” 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100097 24.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Доставка на течен хлор и натриев хипохлорит (воден разтвор) за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100096 24.06.2020 г.  Община Павликени „Основен ремонт на сгради-общинска собственост” по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1 „Ремонт в кметство в с. Горна Липница, общ. Павликени”; „Ремонт в кметство в с. Димча, общ. Павликени”; „Ремонт на покрив и козирка в кметство в с. Мусина, общ. Павликени“; „Ремонт подмяна на улуци и капаци на покрив читалище в с. Росица, общ. Павликени“ и „Ремонт настилка около чешма в с. Росица, общ. Павликени“. 2.Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“ 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9100095 24.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново Доставка на флокулант (полиелектролит) за технологични нужди на пречиствателните станции за отпадъчни води на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100094 24.06.2020 г.  Водоснабдяване и канализация ЕООД - Ямбол Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели и потопяеми помпени агрегати 29.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 16 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)