Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100189 26.06.2020 г.  Община Брезник „Организация и управление за дейностите по проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо в община Брезник, определено за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100188 26.06.2020 г.  Районен съд - Ардино : Извършване на строително – монтажни /ремонтни/ работи (СМР/СРР) на обект: Районен съд – Ардино (административна сграда), находящ се в гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Републиканска“ № 6. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9100187 26.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Иван Рилски" - Горна Оряховица Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции. 02.07.2020 г.  16:00 ч.
9100186 26.06.2020 г.  "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД „Доставка на ръчни инструменти в обособени позиции“, реф.№20РП-У50А016, както следва: Обособена позиция 1: „Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на дирекция „Производство и търговия“; Обособена позиция 2: „Двугодишна доставка на ръчни инструменти за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“. 01.07.2020 г.  17:30 ч.
9100185 26.06.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Лозенец" ЕАД „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“ 03.07.2020 г.  16:30 ч.
9100184 26.06.2020 г.  Община Елена „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Елена“, проект № BG16M1OP002-2.010-0035-C01 „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. 01.07.2020 г.  17:30 ч.
9100183 26.06.2020 г.  Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Балчик към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества масла, консумативи и резервни части за БМТ по артикули за марка и модел моторни триони, храсторези, кастрачки и косачки, посочени в техническа спецификация, неразделна част от документацията. ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ: 1.1. Посочените по артикул доставки в настоящата поръчка са предназначени за различни по вид, модел и марка техника, които са със строго специфични технически характеристики, поради което е необходимо предлаганите от участниците стоки да бъдат съобразени изцяло с предписанията на производителя 1.2. Всички предлагани от участника стоки следва да бъдат фабрично нови, в запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети на български език и да съдържат информация за производител, датата на производство, гаранционен срок. 2. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА: 2.1. Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс в размер на 2000.00лв. без вкл. ДДС. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях може да настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го обвързват с пълно усвояване на финансовия ресурс. 2.2. Заявката ще се извършва на посочен от Изпълнителя телефон или по електронен път по реда и условията на Закона за електронния документ и ел. удостоверителни услуги. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 2.3. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемо - предавателен протокол(стокова разписка или еквивалентен документ). За дата на доставката се счита датата на съставяне на приемо-предавателния протокол (стокова разписка или еквивалентен документ). 3. МЯСТО НА ДОСТАВКА: административната сграда на Възложителя, находяще се на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. Балчик, обл. Добрич; 4. СРОКОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Срок за доставка- не повече от 2 (два) календарни дни, след заявка на Възложителя. 2. Срок на договора - 12( дванадесет) месеца, считано от дата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс от 2000.00лв.( две хиляди лева) без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 3. Срок за рекламации при несъответствие на доставените стоки или дефектирала стока – не по-малко от 10(десет) календарни дни, считано от дата на всяка доставка. 5. Срок за подмяна на рекламирана стока – до 3 ( три) календарни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията по електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. 5. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ: 5.1. Прогнозната стойност за изпълнение на обекта на поръчката за 12месеца е в размер на 2000.00лв. ( две хиляди лева) без вкл. ДДС франко място на доставката, а с начислен ДДС в размер на 2400.00лв., за която сума се сключва договор. 5.2. Посочената стойност е прогнозна, не е задължителна за усвояване в пълен обем от Възложителя, като в нея са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място на доставката административна сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9, общ. Балчик, обл. Добрич.. 5.3. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно представена ценова оферта по приложената спецификация на Изпълнителяа за стоки, които не са включени в ценовото предложение - от единичната продажна цена в търговския обект на Изпълнителя, н 5.4. Условия и начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път в 15 (петнадесет) дневен срок след издаване на данъчна фактура. 02.07.2020 г.  17:00 ч.
9100182 26.06.2020 г.  Община Карнобат Предмет на настоящата поръчка е избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни услуги за нуждите на Община Карнобат и Общинско предприятие „БКРД“ – гр. Карнобат на територията на Република България и извън нея, както и допълнителни услуги, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. 08.07.2020 г.  17:30 ч.
9100181 26.06.2020 г.  Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново Доставка на строително имущество и материали за нуждите на НВУ "Васил Левски" 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9100180 26.06.2020 г.  Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново Доставка на инструменти за поддръжка на казармено жилищния фонд и други 29.06.2020 г.  17:00 ч.
Общ брой: 43188
Страница 9 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)