Информации за обяви


ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100300 14.07.2020 г.  Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Предмет на обществената поръчка е „Провеждане на задължителни периодични прегледи на парламентарните служители“. Общата численост на персонала, за които ще бъдат извършени задължителни периодични профилактични прегледи е 674 служители, от които: 624 служители – от Народно събрание (НС) - гр. София, в т.ч.: - жени -388; - мъже - 236 и 50 служители – от Лечебно-възстановителна база - гр. Велинград, в т.ч.: - жени - 31; - мъже - 19. Подробни технически спецификации се съдържат на адрес: www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/550 17.07.2020 г.  17:30 ч.
9100299 14.07.2020 г.  Община Никола Козлево „Доставка и монтаж на оборудване – алуминиеви радиатори, необходимо за реализацията на проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево” 17.07.2020 г.  17:00 ч.
9100298 13.07.2020 г.  Командване на Военновъздушните сили Извозване на смет, разделена на 13 обособени позиции 17.07.2020 г.  16:30 ч.
9100297 13.07.2020 г.  Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Велико Търново. 24.07.2020 г.  17:30 ч.
9100285 10.07.2020 г.  Община Лясковец Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година 15.07.2020 г.  17:00 ч.
9100284 10.07.2020 г.  Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предметът на обществената поръчка включва дейности по извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя, чрез сортиране по клиники на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали. 13.07.2020 г.  16:30 ч.
9100283 10.07.2020 г.  Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД// Предметът на поръчката предвижда доставка и монтаж върху готов фундамент на бетонни комплектни трансформаторни постове за нуждите на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции както следва: I. Обособена позиция – Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 2х1000kVA за обект в ж.к. Бриз. II. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 1х1000kVA за обект извод Манастирски рид. III. Обособена позиция Доставка и монтаж върху готов фундамент на БКТП 20/0,4kV 1х1000kVA за обект извод Елена. 17.07.2020 г.  18:00 ч.
9100282 09.07.2020 г.  "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД ” с пет обособени позиции 1.„Гражданска отговорност” на превозни средства, собственост на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД”; 2. „Злополука на пътниците в обществен транспорт”; 3. „Трудова злополука” на работниците и служителитепорт ЕООД ”; 4. „Обща Гражданска отговорност” на Тролейбусен транспорт ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица” 5.„Недвижимо имущество” 14.07.2020 г.  16:30 ч.
9100281 09.07.2020 г.  Регионална здравна инспекция/РЗИ/ - Бургас „Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“ 22.07.2020 г.  17:00 ч.
9100280 08.07.2020 г.  Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ РАЗРАБОТКА НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРС ЗА РАЙОНИТЕ, В КОИТО Е РЕГИСТРИРАН НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ 13.07.2020 г.  17:30 ч.
Общ брой: 43188
Страница 3 от 4319 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Следваща страница Последна страница

1 За публични покани, публикувани преди 15.04.2016 г. -- Датата отразява срока на валидност на публичната покана (вкл.)